Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT276 Kentleşme Politikası 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin kentleşme sorunlarını ve bu sorunlara yönelik poltikaları kavramalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler derse hazırlıklı gelmelidirler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yusuf Şahin (2011), Kentleşme Politkası, Murathan Yayınevi, Trabzon. 2. Ruşen Keleş (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. 3. M. Akif Çukurçayır; Mine Tekel (2003), Yerel ve Kentsel Politikalar, Çizgi Kitabevi, Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme tarihi özeti 2. Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramlar 3. Dünyada ve Türkiye'de kentleşme 4. Kentleşme politikası nedir? 5. Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politkası 6. Kırsal kakınma politikası 7. Konut politikası 8. Gecekondu Politikası 9. Kentsel toprak politikası 10. Kıyı politikası 11. Afet politikası 12. Çevre Politikası 13. Genel Değerlendirme: Türkiye'de kentleşme politikası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
34 Okuma 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent ve kentleşme tarihi
2 Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramlar
3 Dünyada ve Türkiye'de kentleşme
4 Kentleşme politikası nedir?
5 Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politikaları
6 Kırsal kalkınma politikaları
7 Konut politikaları
8 Gecekondu Politikaları
9 Ara sınav
10 Kentsel topraklar politikası
11 Kıyı politikası
12 Afet politikası; çevre politikası
13 Genel değerlendirme: Türkiye'de kentleşme politkası
14 Yıl sonu sınavı
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492555 1. Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramları doğru kullanabilir
2 1492556 2. Dünyadaki kentleşme politikaları hakkında yorum yapabilir
3 1492552 3. Kentleşme politikalarını bilir; yorum yapabilir
4 1492553 4. Türkiye'deki kentleşme politikaları hakkında yorum yapabilir
5 1492554 Sebep-sonuç ilişkisiyle kentleşme sorunlarını bilir
6 1492557 Yaşadığı kentlerdeki temel sorunları farkedebilir
7 1492558 Kentleşme sorunları ile yönetimsel ilişkileri kurabilir.
8 1492559 Dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşme politikaları hakkında fikir yürütebilir.
9 1492560 Türkiye'deki kentleşme politikalarına eleştirel bakabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 1 5 2 2 3 3 2 2 5 3 2 1 2 2 4 5 4 4 4 2 3 2 2
2 4 5 3 2 4 4 2 2 2 5 3 4 3 2 5 4 3 2 4 4 5 2 3 3 2 3
3 2 4 3 3 4 4 3 2 1 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 4 5 3 2 5 3 3
4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 4 1
5 4 3 2 3 3 4