Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT311 Tarım Ekonomisi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tarım sektörünün özelliklerini teorik ve güncel açılardan incelemektir. Dünyada ve Türkiye’de tarım sektörünün durumunu tartışmak, tarihsel gelişimini, tarım sektöründe uygulanan sosyal politikaları ve ekonomi politikalarını incelemek, tarım sektörünü oluşturan üretici-aracı-tüketici ilişkilerini ayrıntılı olarak ele almak yine dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülten Kazgan, Tarım ve Gelişme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. (12/2003) Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yay., Bursa, 2008. İlgili Araştırma Makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonunu oluşturan temel üretim faktörleri, tarımda kısa dönem, uzun dönem, piyasa dönemi, tarım kesiminde üreticilerin yapısı, tarımsal ürün arzı ve talebi, tarımsal ürün fiyatları, tarımda aracılık sistemi, üretim tekniği alternatifleri, ticaret hadleri, Türkiye’de ve dünyada tarım sektörünün gelişimi, Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları, uluslararası birlikler ve tarım anlaşmalarının nitelikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
29 Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 7 35
17 Alan Çalışması 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş. Tarım sektörü ile ilgili genel bilgiler, tarım ekonomisi dersi içerisinde kullanılacak temel kavramlar, bazı temel iktisat bilgileri, tarımın işlevleri. TARIMEKONOMSKTABI.pdf
Tarım Ekonomisi 1. hafta.mp4
2 Tarımsal üretim fonksiyonu, özellikleri, evreleri, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, istikrarsızlık, optimal olmayan faktör bileşimleri, bölgesel üretim fonksiyonu, kırsal kesimin yapısı, ticari kesim, geçimlik kesim. TARIMEKONOMSKTABI.pdf
Tarım Ekonomisi 1-2.mp4
3 Asal üretim faktörü kapital. Teknoloji, kapital kullanımı, bileşimi, birikimi; geçimlik ve ticari kesim için kapitale ulaşma ve kapital biriktirme olanakları, verimlilik. Tarım Ekonomisi 3.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
4 Asal üretim faktörü işgücü. Geçimlik ve ticari kesimde işgücünün yapısı, nüfus, işsizlik türleri, verimlilik. Tarım ekonomisi 4.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
5 Asal üretim faktörü toprak. Rant kavramı, azalan verimler kanunu, toprağın fiyatının belirlenmesi. Tarım Ekonomisi 5.hafta.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
6 Tarımsal ürün arzı. Geçimlik kesim ve ticari kesimde tarımsal ürün arzı, arz kararının alınması, kısa dönem-piyasa dönemi-uzun dönem kavramları, ürün arz esnekliği, üretim faktörlerinin arz esnekliği, tersine dönen arz eğrisi. TARIMEKONOMSKTABI.pdf
Tarım Ekonomisi 6.mp4
7 Tarımda pazarlama kesimi. Sektörde aracıların rolü, işlevleri, fiyat oluşumu üzerindeki etkileri, üretici-aracı-tüketici arasındaki piyasa türlerinin özellikleri. TARIMEKONOMSKTABI.pdf
Tarım ekonomisi.mp4
8 Tarımsal ürün talebi,arzı Tarımekon8.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
9 Ara sınav
10 Tarımsal ürün fiyatlarının istikrarsızlığı. Tarımsal üründe yıllık değişmeler ve ürün fiyatlarında dalgalanmalar, Örümcek Ağı Teoremi, konjonktürel dalgalanmalar. Tarım Ekonomisi 10.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
11 Maksimum fayda-maksimum kar, optimal ürün bileşimleri, üretim ölçeği, değişken girdilerin fayda ve kar maksimizasyonu üzerindeki etkileri. tarımekon11.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
12 Ticaret hadleri. İç ticaret hadleri, dış ticaret hadleri, verim dolayısıyla ticaret hadleri, gelir ticaret hadleri. Ticaret hadlerinin ülke ekonomisindeki yeri, dış ticaretteki önemi, Türkiye’de ticaret hadlerinin gelişimi, tarım sektörünün ve sanayi sektörünün karşılaştırması ve gelişmişlik kavramı. tarımekon12.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
13 Osmanlı’dan Türkiye’ye tarım sektörünün gelişimi, azgelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler çerçevesinde dünyada tarım sektörlerinin gelişimi. TAREKON13.mp4
TARIMEKONOMSKTABI.pdf
14 Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları. Tarım sektörüne verilen destekler, özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri, uluslararası birlikler ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda tarım sektörünün yapılandırılması. TARIMEKONOMSKTABI.pdf
tarımekon14.mp4
15 Değerlendirme https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/isilalkan/131431/TARIMEKONOMSKTABI.pdf
tarımek15.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490917 Öğrenciler Türkiye'deki ve dünyadaki tarım sektörünün özelliklerini ve yapısını analiz edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek