Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT318 Uluslararası İktisat II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Uluslararası Iktisat Politikasında farklı yaklaşımları tanımasını ve Uluslararası Ticaret ve Iktisat politikalarını öğrenmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Koray Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• An Introduction to International Economics, K. Reinert, Cambridge University Press (2012) Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 10th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, •

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ticaret Politikası Tartışmaları. Milli Gelir Muhasebesi ve Ödemeler Dengesi, Döviz Kurları ve Uluslararası Döviz Piyasası: Varlık Yaklaşımı, Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları, Uzun Dönemde Döviz Kuru ve Fiyat Düzeyleri, Kısa Dönemde Döviz Kuru ve Çıktı, Sabit Döviz Kurları ve Döviz Müdahelesi, Uluslararası Para Sistemleri: Tarihsel Bir Bakış, Finansal Küreselleşme: Fırsat ve Krizler, Optimum Para Alanı ve Euro, Gelişmekte Olan Ülkeler: Büyüme, Kriz ve Reform.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 13 13
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı
2 Dünya Ticaretinin Kurumsal Yapısı Uluslararası Ticaretin Kurumsal Yapısı ve İktisadi Bileşmeler.ppt
http://blog.aku.edu.tr/mmasca/?page_id=6
3 Tercihli Ticaret Anlaşmaları Uluslararası Ticaretin Kurumsal Yapısı ve İktisadi Bileşmeler.ppt
4 Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve İktisadi Birlikler Uluslararası Ticaretin Kurumsal Yapısı ve İktisadi Bileşmeler.ppt
5 Ekonomik ve Parasal Birlik Olarak Avrupa Birliği AB Sunum.pptx
http://blog.aku.edu.tr/mmasca/?page_id=6
6 Döviz Piyasası Analizleri https://dosya.co/9louajr1kfyl/Halil_Seyido%C4%9Flu_-_Uluslararas%C4%B1_%C4%B0ktisat_-Teori,_Politika_ve_Uygulama-.pdf.html
Bölüm 13
7 Döviz Piyasası Analizleri https://dosya.co/9louajr1kfyl/Halil_Seyido%C4%9Flu_-_Uluslararas%C4%B1_%C4%B0ktisat_-Teori,_Politika_ve_Uygulama-.pdf.html
Bölüm 13
8 Vadeli Döviz Piyasaları Bölüm 14
9 Vize Sınavı
10 Döviz Kuru Sitemleri Bölüm 15
11 Döviz Kuru Sitemler Bölüm 15
12 Dış Ödemeler Bilançosu Bölüm 16
13 Açık Makro Ekonomi Bölüm 19
14 Açık Makro Ekonom Bölüm 19

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368256 Klasik ve Yeni Uluslararası Ticaret Politikalarını öğrenir.
2 1373055 Uluslararası İktisat Poliitkalarını ayırt eder.
3 1360698 Klasik Uluslararası Ticaret Politikalarına yöneltilen eleştirileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 5 4 3 5 4 3 5 3 4 3 5 4 4 5 3 5 3 4 3 4 3 4
2 5 4 3 3 3 4 3 5 5 4 4 5 3 3 3 5 3 4 3 5 3 3 5 4 4 5
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek