Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM311 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere 1. İstatistiki yaklaşımların önemi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi vermek, 2. Mühendislik problemlerinin istatistiki yaklaşımlarla çözülme ve sonuçları yorumlama becerisini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Umut Yamak

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uygulamalı İstatistik I-II, Alim Işık İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold İstatistiğe Giriş, Fikret İkiz; Halis Püskülcü; Şaban Eren Uygulamalı İstatistik I-II, Özer Serper Olasılık ve İstatistik, Fikri Akdeniz Uygulamalı İstatistik I-II, Alaaddin Başar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 65 1
54 Ev Ödevi 1 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 3 6
8 Rehberli Problem Çözümü 20 3 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar: İstatistik, Populasyon, Parametre, Örnek İstatistiği, Değişken, Veri, Veri Tipleri (birincil ve ikincil veriler) (nominal, ordinal, interval, ratio scale) miy_1.pdf
https://www.loom.com/share/c44384bf977443c9af36b6022b7d45db
2 Verilerin Toplanması, Basit Seri, Gruplandırılmış Seri, Sınıflandırılmış Seri, Kesikli ve Sürekli Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması, Grafiksel Gösterimler: Frekans Dağılımları, Relatif Frekans Dağılımları, Kümülatif Frekans Dağılımları, Ters Frekans Dağılımları, Pasta Grafikleri, Çubuk Grafikler, Zaman Serisi Çizimi, Serpilme Çizimi, Histogram, Frekans Poligonu, Dal- Yaprak Diyagramı 2.hafta.pdf
https://www.loom.com/share/bbfe508b756042909fff6733aec8d5d5
3 Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan Ve Kartiller (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama 3.hafta.pdf
https://www.loom.com/share/9c4f3a539e824d568a145e69c5ab6a96
4 Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri Değişim Aralığı, Standart Sapma, Varyans, Varyasyon Katsayısı 4.hafta.pdf
https://www.loom.com/share/e10fe6fa0c70422980d187d89dfe10ad
5 Ortalama Mutlak Sapma, Bowley ve Pearson Asimetri Ölçüleri: (Basit Seri, Gruplandırılmış Seri ve Sınıflandırılmış Seri için), Kutu Diyagramları. https://www.loom.com/share/ba50586986624adea81d420f8e6cfa27
5.hafta.pdf
6 Saymanın Temel Kuralları, Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık Teoremleri, Bağımlı/sız Olaylar, Çarpım-Toplam Kuralı, Şartlı Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk. 6&7&8.pdf
https://www.loom.com/share/b7494c1ad6c04223b4b518b1ba45c637
7 Beklenen Değer –Varyans Kavramı ve Hesaplanması. Kovaryans Kavramı. 6&7&8.pdf
https://www.loom.com/share/3a776637db5946319cff88de5fd9e57e
8 Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk., Beklenen Değer -Varyans Kavramı ve Hesaplanması. 6&7&8.pdf
https://www.loom.com/share/4c3e2af3e5054feeb56b1a0fb238b8af
9 Ara Sınav 9.hafta.pdf
10 Kesikli Olasılık Dağılışları; Kesikli Tekdüzen, Bernoulli, Binom https://www.loom.com/share/8543768b779b45f5bdd30137e635403f
10.hafta.pdf
11 Hipergeometrik, Geometrik, Negatif Binom (Pascal), Poisson (Olasılık Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları) Binom Dağılışınının Poisson Dağılımına Yaklaşımı https://www.loom.com/share/f9657120c55c403b8be1aa158028b02c
11.hafta.pdf
12 Sürekli Olasılık Dağılışları: Üstel, Üniform, Normal 12.pdf
https://www.loom.com/share/86d81703e0504bcf97ac1e7bf88f55ee
13 Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları, Merkezi Limit Teoremi , Binom Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı, Poisson Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı 13.docx
https://www.loom.com/share/3eaec77938a8481bb395642589d915f0
14 Örnekleme Dağılışları: Örnek ortalamasının örnekleme dağılışı, örnek oranının örnekleme dağılışı, örnek varyansının örnekleme dağılışı, Tahminleyicilerin özellikleri (Sapmasızlık, Minimum Varyanslılık, Etkinlik) https://www.loom.com/share/be8a9f21f910465b9f0d0eef3d46cf1c
15 Final https://www.loom.com/share/59359f871cf54bac940a6c626afe6f60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352899 İstatistik biliminin temel kavramlarını tanımlamak.
2 1349926 Bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygulamak
3 1430564 Karar problemlerinde gerekli bilgileri elde etmede temel veri yapılarını tanımlamak ve farklarını ortaya koymak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1
2 3 4 3
3 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek