Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO302 Fizikokimya II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

İdeal çözelti kavramının gerçek çözelti davranışlarına uygulanmasını öğretmek, elektrokimya, iyonik denge, kimyasal kinetik ve adsorpsiyon ile ilgili temel kavramları ve eşitlikleri vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender BİÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P. Atkins, J. De Paulo, Fizikokimya, Dokuzuncu baskıdan çeviri (E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), Bilim Yayınevi, Ankara, 2013. 2. Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA, Fizikokimya, Genişletilmiş 12. baskı, Gazi kitabevi, 2017, Ankara. 3. Robert G. Mortimer, (Çeviri Editörleri; Oya Şanlı, Halil İbrahim Ünal), " Fizikokimya", Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. 4. R.A. Alberty, “Physical Chemistry”, John-Wiley, 1987.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal denge, Faz diyagramları, Faz dönüşümlerinin termodinamiği, Vizkozite, yüzey gerilimi, İdeal ve gerçek karışımlar, Kolligatif özellikler, Yüzey kimyası, Elektrolitik iletkenlik, Elektrokimyasal hücreler ve termodinamiği, reaksiyon kinetiği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saf maddelerin faz diyagramları ve fazlar arası denge Saf maddelerin faz diyagramları ve fazlar arası denge.pdf
2 Sıvıların viskozluğu ve yüzey gerilimi Sıvıların viskozluğu ve yüzey gerilimi.pdf
3 Karışımların genel özellikleri Karışımların genel özellikleri, İdeal karışımlar ve termodinamiği.pdf
4 İdeal karışımlar ve termodinamiği Karışımların genel özellikleri, İdeal karışımlar ve termodinamiği.pdf
5 Gerçek karışımlar ve termodinamiği Gerçek karışımlar ve termodinamiği.pdf
6 Sayısal özellikler Sayısal özellikler.pdf
7 Faz dönüşümlerinin termodinamiği ve Clausius-Clapeyron denklemi Faz dönüşümlerinin termodinamiği.pdf
8 Adsorpsiyon Adsorpsiyon.pdf
9 ARASINAV
10 Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik.pdf
11 Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik Elektrolit çözeltileri ve elektrolitik iletkenlik.pdf
12 Elektrokimyasal hücreler Elektrokimyasal hücreler ve termodinamiği.pdf
13 Elektrokimyasal hücrelerin termodinamiği ve uygulamaları Elektrokimyasal hücreler ve termodinamiği.pdf
14 Reaksiyon kinetiği ve kimyasal denge FİZİKOKİMYA II ders notları.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499327 Öğrenci, faz dengelerinde kimyasal potansiyelin rolünü anlar ve faz dengeleri ile ilgili problemleri çözebilir.
2 1499328 Clapeyron ve Clausius-Clapeyron eşitliklerini kullanarak problemleri çözebilir.
3 1499329 İdeal ve ideal seyreltik çözeltileri bilir, çeşitli türden sistemlerin faz diyagramlarını açıklayabilir.
4 1499330 Kolligatif özellikleri ve kullanım alanlarını bilir.
5 1499331 Öğrenci elektrokimyanın temel kavramlarını bilir.
6 1499332 Elektroliz hücresi, piller, akümülatörler ve redoks olaylarını bilir, Nernst eşitliğini kullanabilir.
7 1499333 Denge sabiti ve Gibbs enerjisi ile ilgili problemleri çözebilir sonuçlarını yorumlayabilir.
8 1499334 Adsorpsiyon izotermlerini ve temel adsorpsiyon denklemlerini bilir, grafik çizerek gerekli hesaplamaları yapabilir.
9 1499335 Kimyasal kinetiğin temel kavramlarını, tepkime mekanizmasının anlamını ve hız eşitliklerini bilir.
10 1499336 Henry, Raoult ve Dalton yasalarını bilir.
11 1499337 Raoult yasasına uyan ve Raoult yasasından sapma gösteren ikili karışımları açıklayabilir.
12 1499338 Sıvılarda viskozite ve yüzey gerilimi ile ilgili temel kavramları ve ölçüm yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77250 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 77251 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77252 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77253 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77254 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77255 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77256 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 77257 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77258 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77259 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77260 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77261 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 77262 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77263 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77264 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77265 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77266 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak