Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMBG620 İmmünogenetik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bağışıklık sisteminin hücre ve organlarını ve bunların fonksiyonlarını tanımak. Doğal ve edinsel bağışıklık arasındaki farkı kavramak. İmmün sistemin hücrelerinin ve moleküllerinin rollerini tanımlamak. Otoimmünite tanımlamak ve otoimmün hastalığa nasıl yol açtığını açıklamak. Antikor ve reseptör çeşitliliğiyle sonuçlanan aşamaları kavramak. Merkezi ve periferik toleransın önemini açıklamak ve pozitif ve negatif klonal seçimi ayırt etmek. MHC polimorfizmini açıklamak. Pasif ve yapay olarak edinilmiş bağışıklığı elde etmenin çeşitli yollarını ana hatları ile bilmek. İmmünoassaylerin hastalık tanısına nasıl yardımcı olduğunu açıklamak. Kanser tedavisinde immünoterapi kullanımını tanımlamak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel İmmünoloji: İmmün Sistemin İşlevleri ve Bozuklukları. A.K. Abbas; A.H. Lichtman; S. Pillai (Güneş Tıp Kitabevleri) Çev. Ed: Y. Camvıoğlu ve G. Deniz.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İmmünite (bağışıklık), hastalıklara özellikle de enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç olarak tanımlanır. Enfeksiyonlara karşı savunmayı sağlayan hücreler, dokular ve moleküllerin toplamına "immün sistem" adı verilir, bu hücrelerin ve moleküllerin enfeksiyona yol açan mikroorganizmalara karşı eş-zamanlı ve düzenli olarak verdikleri tepkiye de "immün yanıt" denir. İmmünoloji, immün sistemin patojenlere ve zedelenmiş dokulara karşı verdiği immün yanıtlarının araştırıldığı bir daldır. İmmün sistemin en önemli fizyolojik işlevi, enfeksiyonları engellemek ve yerleşen enfeksiyonları ortadan kaldırmaktır. Bu dersin içeriğini ise bahsedilen immün yanıtlar oluşturmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 6 12
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İMMÜN SİSTEME GİRİŞ: Terimler, Genel Nitelikler ve Öğeler
2 DOĞAL BAĞIŞIKLIK: Enfeksiyonlara Karşı Erken Savunma Sistemi
3 ANTİJENİN TOPLANMASI VE LENFOSİTLERE SUNUMU: Lenfosit Ne Görür?
4 EDİNSEL İMMÜN SİSTEMDE ANTİJEN TANIMA: Lenfosit Antijen Reseptörlerinin Yapısı ve İmmün Repertuvarın Gelişimi
5 T HÜCRE ARACILI İMMÜNİTE: Hücre Aracılı Antijenlerle T Lenfositlerin Etkinleşmesi
6 HÜCRESEL İMMÜNİTENİN İŞLEVSEL MEKANİZMALARI: Konak Savunmasında T Hücre İşlevleri
7 Vize sınavı
8 HÜMORAL İMMÜN YANITLAR: B Lenfosit Etkinleşmesi ve Antikor Üretimi
9 HÜMORAL İMMÜNİTENİN ETKİN MEKANİZMALARI: Hücre-Dışı Mikropların ve Toksinlerin Uzaklaştırılması
10 İMMÜNOLOJİK TOLERANS VE OTOİMMÜNİTE: İmmün Sistemde Öz-Olan ve Olmayan Ayırımı ve Bunun Başarısızlığa Uğradığı Durumlar
11 TÜMÖRLERE VE NAKİL DOKULARINA KARŞI İMMÜN YANITLAR: Enfeksiyöz Olmayan Başkalaşıma Uğramış ve Yabancı Hücrelere Karşı Bağışıklık
12 DOĞUMSAL VE EDİNSEL İMMÜN YETERSİZLİKLER: İmmün Yanıtların Eksikliğinde Ortaya Çıkan Hastalıklar
13 DOĞUMSAL VE EDİNSEL İMMÜN YETERSİZLİKLER: İmmün Yanıtların Eksikliğinde Ortaya Çıkan Hastalıklar
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1697474 İmmünolojinin konusunu kapsamını ve amacını tanımlayabilecek
2 1697475 İmmünite çeşitlerini ve immün sistemin elemanlarını bilecek
3 1697476 İmmünolojik tolerans ve otoimmünitenin ne olduğunu ve nasıl meydana geldiğini bilecek
4 1697477 Tümörlere ve nakil dokularına karşı immün yanıtların nasıl gerçekleştiğini bilecek
5 1697478 Doğumsal ve edinsel immün yetersizliklerin nedenlerini bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78041 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 78042 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 78043 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 78044 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
5 78050 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
6 78045 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
7 78046 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
8 78047 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
9 78048 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
10 78049 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir