Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT404 İktisat Politikası 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilere ekonomi politikası üzerinde etkili olan kurum ve kuruluşların etkilerini analiz etme, güncel ekonomik sorunları bağımsız değerlendirme becerisi kazandırmak, iktisadi sorunlara özgün çözümler getirebilme yeteneği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

--

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eğilmez, Mahfi ve Ercan Kumcu (2011), Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması, 15. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Bilgili Yüksel (2009), Karşılaştırmalı İktisat Okulları, İkinci Sayfa Basım Yayım Dağıtım Çolak, Ömer Faruk ve Alaattin Aktaş (2011), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, 2. Baskı, Efil Yayınevi, Ankara. Eğilmez, Mahfi (2011), Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, İstanbul. Eğilmez, Mahfi (2009), Hazine, 3. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Geçmişten bu yana iktisat okulları ve ekonomi politikaları, ekonomi politikasının tanımı, amaçları, araçları, ekonomi politikası uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Türkiye'de para ve döviz piyasaları, mali piyasalar, ödemeler dengesi sorunları; enflasyon ve işsizlik, ekonomi politikasında beklentiler, ekonominin izlenmesi ve makroekonomik göstergelerin yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
34 Okuma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi politikasının tanımı, iktisat politikası ve devlet İkt.pol. ders 1.docx
2 Başlıca iktisadi ekoller ve politika uygulamaları: Merkantilizm ve Fizyokrasi Okullar ve politikalar1.docx
3 Başlıca iktisadi ekoller ve politika uygulamaları: Klasik Okul Okullar ve politikalar1.docx
4 Başlıca iktisadi ekoller ve politika uygulamaları: Keynesyen İktisat KEYNESYEN+MONETARİST GÖRÜŞ.docx
5 Başlıca iktisadi ekoller ve politika uygulamaları: Monetarist Okul KEYNESYEN+MONETARİST GÖRÜŞ.docx
6 Başlıca iktisadi ekoller ve politika uygulamaları: Yeni Klasik Okul ve Yeni Keynesyen Okul Okullar ve politikalar2.docx
7 Başlıca iktisadi ekoller ve politika uygulamaları: Post-Keynesyen Okul ve Arz Yanlı İktisat. Okullar ve politikalar2.docx
8 Ara sınav
9 İktisat politikasının temel ve tali amaçları İkt.pol. ders 9-11.docx
10 İktisat politikasının amaçları arasındakiçatışmalar İkt.pol. ders 9-11.docx
11 Ortodoks ve heterodoks ekonomi politikaları İkt.pol. ders 9-11.docx
12 İktisat politikası amaçları çerçevesinde uygulanması gereken politikalar İkt.pol. ders 12-13.docx
13 İktisat politikası uygulama süreci İkt.pol. ders 12-13.docx
14 Türkiye’de Ekonomi Politikası Uygulamaları: 2000 yılı öncesi ve sonrasında uygulanan ekonomi politikaları. ORTA GELİR TUZAĞI.pptx
Kredi Derecelendirme.pptx
http://www.mahfiegilmez.com/2012/05/turkiyede-ekonomi-politikas-uygulamalar.html

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505317 Para ve sermaye piyasalarının fonksiyonlarını, işleyişini, sorunlarını ve risklerini bilir, konu ile ilgili yorumlar yapar, analizler yapar.
2 1505319 Ödemeler dengesi tablosunu ayrıntılı analiz eder. Cari işlem dengesi açıkları ve kapatılma yöntemlerini bilir. Finans hesaplarının alt detaylarını, bunların etkilerini bilir.
3 1505313 Kamu kesimi finansman dengesini bilir, bütçe politikası, borçlanma politikası ve kamu kesimi finansmanına ilişkin ayrıntılı analizler yapabilir.
4 1505316 Türkiye'de ekonomi politikası üzerinde etkili olan ulusal ve uluslararası kurumları ve bunların ekonomi politikası üzerindeki etkilediklerini bilir.
5 1505314 Döviz piyasasını, döviz kuru sistemlerini, kur-faiz politikalarını ve bunların etkilerini bilir, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunur.
6 1505315 Ekonomi politikasının araçlarını ve bunların kullanılma biçimlerini, etkilerini analiz edebilir.
7 1505318 Makroekonominin işleyiş sürecini, ekonomik dengesizlikleri ve bunların dengeye getirilmesi yöntemlerini bilir.
8 1505320 Makroekonomik göstergelerle ekonomiyi izleyebilir. Makroekonomik göstergelerle ekonominin sağlığını analiz eder, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunur
9 1505321 Ekonomi politikası uygulamalarında karşılaşılan çeşitli sorunları, bunların kaynaklarını ve çözüm yollarını bilir.
10 1505322 Para, maliye, kur, faiz, dış ticaret politikası, istikrar politikalarının uygulanışını bilir, etkilerini tahmin eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4