Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK109 Türk Dili I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Türkçede yazma becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı ve sözlü anlatımın farklarının kavratılması. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak, mektup, haber ve bilimsel yazıların vb.) öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Büşra Akkuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARICI, A. F. ve UNGAN S. (2017). Yazılı Anlatım El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara. BELET, Ş. D. (2011). Türkçe Yazılı Anlatım, AÖF Yayınları, Eskişehir. GEDİZLİ, M. (2006), Yazabilmek –Yazılı Anlatıma Giriş-, Marka Yayınları, İstanbul. ÖZDEMİR, E. (2000), Anlatım Sanatı-Kompozisyon, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders için kaynak ve materyalleri. giriş; dil (kavramı, tanımı, önemi ve özellikleri) Dil nedir.docx
2 Dil türleri dilin doğuş teorileri, dil aileleri, Türkçenin dil aileleri içindeki yeri Dünya dili Türkçe.docx
Dilin Doğuşu, Evrimi-Bret Peterson.pdf
3 Dil ve kültür bağlamında anlatım ve iletişim, sözlü ve yazılı anlatımın özellikleri, benzerlik ve farklılıkları. yazı dili ve özellikleri Dil ve Kültür.pdf
Yazı Dili ve Özellikleri.pdf
4 Paragrafın Yapısı (Giriş, Gelişme, Sonuç Paragrafları), Paragraf Oluşturma. Paragrafın Yapısı.pdf
5 Paragraf türleri ve paragraf uygulamaları Paragraf Türleri.docx
https://drive.google.com/file/d/1EFiWFE4MR6P_9Esop85npqZysoNUfSeD/view
6 Düşünceyi geliştirme yolları Düşünceyi Geliştirme Yolları.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EFiWFE4MR6P_9Esop85npqZysoNUfSeD/view
7 Bakış Açısı ve Yaklaşım Biçimleri https://drive.google.com/file/d/11615cKxAlVHAQVIBrxuj4rFabZJDAql7/view
Bakış Açısı ve Yaklaşım Biçimleri.pdf
8 Yazım ve noktalama https://drive.google.com/file/d/1wOX5vl1xPzmtANidiZUXdWNEbZl4PdAP/view
Noktalama İşaretleri.pdf
9 Ara Sınav
10 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, sanatsal / kurgusal yazılar I https://drive.google.com/file/d/1pI0VmfWFQAni9NTdHNCMH0_DE-oWoct3/view
Sanatsal Yazılar 1.pdf
11 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, sanatsal / kurgusal yazılar II https://drive.google.com/file/d/1dW03y-eOhQckpOuVeCEfI-eo4-GsKw7i/view
Sanatsal Yazılar 2.pdf
12 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, düşünce yazıları I https://drive.google.com/file/d/1gpuC3tOaWDUl_W3GYU99fwJifwTrYx5p/view
Düşünce Yazıları I.pdf
13 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, düşünce yazıları II Düşünce Yazıları II.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YHQwxNGlvsHtDobuTdsy0X2jMTLGJb1Z/view
14 Yazılı anlatım türleri ve uygulamaları, yazışmalar, değerlendirmeler https://drive.google.com/file/d/14kgJndzhAjDqj3pwhUWzBamXZc5Gejuf/view?usp=sharing
Yazışmalar I.pdf
Yazışmalar II.pdf
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1816788 Karşılaşılan metinlerin türleri ve özellikleri öğrenilir.
2 1816783 Kompozisyon bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğrenilir.
3 1816784 Yazılı anlatım türleri öğrenilir.
4 1816785 Türlere uygun metin oluşturma ve oluşturulmuş metinler üzerinde uygulama yapma becerisi gelişir.
5 1816786 Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikle fark edilir
6 1816787 Sözcük, cümle, sözce, atasözü, deyim gibi dil içi unsurların maksada uygun doğru kullanımları öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek