Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Metal bazlı mühendislik malzemelerinin sıvı-katı reaksiyonları (katılaşma) ile üretimlerini tasarlayabilme ve yapılarını kontrol edebilme bilgi ve becerisinin öğrencilere kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Sıvı metallerin yapısı, Ergime gizli ısısı, Katılaşma Termodinamiği, Homojen ve heterojen çekirdeklenme, Büyüme: düzlemsel, hücresel, dendritik cephelerde bağımsız büyüme, Tek fazlı alaşımlarda katılaşma, Yapısal aşırı soğuma, Denge dışı ve dengesel katılaşma, Çok fazlı alaşımlarda katılaşma (Al-Si alaşımları ve dökme demirlerin katılaşması), Dökümlerde Gazlar, Porozite Oluşumu, İnklüzyonlar, Döküm Yapıları, Segregasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
34 Okuma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katılaşma Nedir? Katılaşmanın Aşamaları: Çekirdekleşme - Homojen Çekirdekleşme, Homojen Çekirdek Oluşumunda Bir Sıvının Donması (Katılaşması) - -
2 Heterojen Çekirdekleşme, Büyüme: Saf Metaller- Pozitif Gradient, Negatif Gradient - -
3 Alaşımın Katılaşması: Dengeli Katılaşma, Dengesiz Katılaşma: a. Katıda Difüzyon Yok, Sıvıda Tam Karışım, b. Katıda Difüzyon Yok, Sıvıda Difüzyonel Karışım - -
4 Hücresel ve Dendritik Katılaşma, Ötektik Katılaşma - -
5 Peritektik Katılaşma, Chvorinov Denklemi, Akışkanlık - -
6 Çekilme Boşluğu, Besleme Kriteri, Besleme Kriteri Fonksiyonları, Besleme Mekanizmaları, Çekilme Boşluğu Morfolojileri - -
7 Ara Sınav - -
8 Porozite: Çekirdekleşme, Büyüme, Porozite Tipleri: Çekilme Boşluğu, Gaz Porozitesi - -
9 Poroziteyi Etkileyen Faktörler, Çift Film (Bifilm) Oluşumu - -
10 Besleme Mesafesine Çilin Etkisi, Çıkıcının Döküm Parçasına Bağlanması - -
11 Yolluk Dizaynı, Döküm Ağzının Dizaynı - -
12 Dikey Yolluk, Yatay Yolluk, Ara Yolluk - -
13 Parazit Hesapları, Çıkıcı Yeri ve Efektif Besleme Mesafesi - -
14 Öğrenci Sunumları - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562090 Metal bazlı mühendislik malzemelerinin döküm proseslerini ve yapılarını istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama, katılaşma ile ilişkili problemleri tanımlama, çözme ve yne katılaşma ile ilişkili deney tasarlama, yapma ve sonuçları yorumlama becerilerini kazanırlar
2 1562091 Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiyi sağlamak.
3 1562092 Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özelliklerin ortaya konulması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır