Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM421 Malzeme Endüstrisi ve Çevre (TS 6) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

1. Malzeme endüstrileri ve Metalurjik endüstrilerde kirlenme kaynakları ve kirlilik türlerinin tanıtılması, 2.Sanayi tesisinde atık araştırması kabiliyetinin kazandırılması, 3.Endüstride atık azaltma ve geri kazanma düşüncelerinin geliştirilmesi, 4.İlgili mevzuatın tanıtılması, 5.Temel metalürjik ve malzeme endüstri türlerine göre arıtma alternatiflerinin kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Başak MESCİ OKTAY

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI, Prof.Dr. Recep AKDUR Önerilen Kaynaklar:  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sektörel Atık Klavuzları  İ. Sönmez (inşaat atıklarının geri dönüşümü)  J.L. Pavoni, J. E. Heer, D.J. Hagerty Handbook of Solid Waste Dispos

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Metalurjik Temel İşlem ve Prosesler, Kirlenme Türleri ve Kaynakları, Kirlenme Tespit Yöntemleri, Atık Azaltma ve Enerji Tüketimi Azaltma, Tehlikeli ve Toksik Atıklar, Metalurjik Endüstriyel Sıvı ve Katı Atıklar, Metalurjik Endüstriyel Gaz ve Toz Atıklar, İlgili Mevzuat, Çevreye Dost Geri Kazanma Faaliyetinin Tespitinde Kıstaslar, Metal Geri Kazanım Tesisleri, Metal Ana Üretim Endüstrisi, Metal Malzeme Üretim Endüstrisi, Metal Son İşlemleri Endüstrisi, Ametal Malzemelerin Geri Kazanılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1
41 Proje Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 56 56
36 Rapor 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriği ve Amacı, Genel Kavramlar
2 Atık Yönetimi, Mevzuat, Risk Yönetimi.
3 Metalurjik Katı Atık, Atık Su ve Atmosfer Kontrol Yönetmelikleri.
4 Metalurjik Atık ve Hurda Çeşitleri.
5 Metalurjik Atıkların Ekonomik ve Çevresel Etkileri.Metal Türü, Ağır Metal Kavramı, Ağır Metallerin Ekolojik ve Biyolojik Etkileri, Metal Toksikolojisi. Metal Zehirliliği ve Ağır Metal Kavramı, Katı Atık Yönetmeliği, Geri Dönüşümün Ekonomik ve Çevresel Katkıları.
6 Demir-Çelik Endüstrisindeki Atıklar ve Geri Dönüşümleri.
7 Alüminyum Esaslı Hurda ve Atıklar , Bakır Hurda ve Atıkları
8 Ara Sınav
9 Polimer endüstrisindeki atıklar ve geri dönüşümleri
10 Çimento endüstrisindeki atıklar ve geri dönüşümleri
11 Otomotiv Hurdaların Geri Dönüşümü.
12 Pillerin, Elektronik Atıklar, Camlar ve Plastiklerin geri dönüşümü.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562171 1. Metalurjik faaliyetler ve bunların doğuracağı atık biçimleri ve bunların kontrol yöntemlerini bilir
2 1562172 2. Problem çözmede tüm seçenekleri göz önüne alarak teknik/ekonomik olarak değerlendirme bilgi birikimi edinir
3 1562173 3. İlgili mevzuatı problem çözmede ve yorumlamada kullanma becerisi kazanır,
4 1562174 4. Konuyla ilgili yenilikleri takip etme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 71886 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 71887 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 71888 Malzeme bilimi ve mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 71889 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 71891 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 71892 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 71893 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 71894 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 71895 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 71896 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.
13 71897 -
14 71898 Matematik, fen bilimleri ve malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır