Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Sosyolojinin bir alt disiplini olan eğitim sosyolojisinin temel kavram ve kuramlarını incelemek ve bu kavram ve kuramlar çerçevesinde eğitimin sorunlarını tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ATAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avcı, M. (Ed.). (2019). Eğitim Sosyolojisi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayını. Erdoğan Coşkun, A. (2019). Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Tezcan, M. (1985). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Tezcan, M. (1993). Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin doğuşu, tanımı, temel kavramları, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi. Sosyolojide yöntemsel yaklaşımlar. Eğitimle ilgili temel kavramlarç Klasik sosyoloji ve temel sosyolojik yaklaşımlar açısından eğitim. Sosyolojide yeni yaklaşımlar ve eğitim. Toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim. Kültür ve eğitim. Aile ve eğitim. Ekonomi ve eğitim. Siyaset ve eğitim. Medya ve eğitim. Din ve eğitim. Küreselleşme ve eğitim. Sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul. Türkiye’de eğitim sosyolojisinin gelişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojinin Doğuşu, Tanımı, Temel Kavramları, Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi. Eğitimle İlgili Temel Kavramlar.
2 İbn-i Haldun Örneğiyle Sosyoloji Öncesinde Toplum Düşüncesi. Klasik Sosyolojik Düşünce I: Auguste Comte, Emile Durkheim.
3 Klasik Sosyolojik Düşünce II: Max Weber, Karl Marx. Sosyolojide Kuramsal Yaklaşımlar.
4 Klasik ve Çağdaş Sosyolojide Eğitim.
5 Kültür ve Eğitim.
6 Toplumsallaşma ve Eğitim.
7 Toplumsal Kurumlar ve Eğitim I (Siyaset-Ekonomi).
8 Toplumsal Kurumlar ve Eğitim II (Aile-Din).
9 ARA SINAV
10 Toplumsal Tabakalaşma ve Eğitim.
11 Öğretmenin Statüsü ve Öğretmenin Rolü.
12 Küreselleşme ve Eğitim.
13 Eğitim Sosyolojisinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri.
14 Türkiye’de Eğitim Sosyolojisinin Gelişimi.
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1851157 Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını tanır.
2 1851158 Eğitim sosyolojisinin kavram ve kuramlarını bilir.
3 1851159 Eğitimi temel toplumsal süreçlerle ilişkilendirerek düşünür.
4 1851160 Eğitimi diğer toplumsal kurumlarla ilişkilendirerek düşünür.
5 1851161 Sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin Türkiye'deki gelişim sürecini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.