Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VST628 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PPROF. DR. MESUT ÇEVİK, DOÇ. DR. MURAT SELÇUK, DR. ÖĞR. ÜYESİ ESER AKAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Creswell, J. W. (2014). Nitel, Nicel Araştırma Deseni ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Çev. Ed. S. B. Demir), Eğiten Kitap, Ankara. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage. Day, R.A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev.: G. A. Altay). TÜBİTAK, Ankara. İnci, O. (2008). Bilimsel yayında yazarlık ve yazarlıkta etik sorunlar. Türk üroloji dergisi 34(1) ss.108-112. İnci, O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar ve yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2009 7. ulusal sempozyum ss.69-89. Ankara: Tübitak. Kasapçopur, Ö. (2007). Bilimsel araştırma ve yayın etiği. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. c:38 s:4 161-165. Lawrence, N. (2010). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çev.: S. Özge), Yayın Odası, İstanbul. Murray, R. (2014). Tez Nasıl Yazılır (Çev.: Ş. Çınkır), Anı Yayıncılık, Ankara. Özenç Uçak, N. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türkiye kütüphaneciliği 22(2) ss.187-204. Seyitoğlu, H. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma, Gizem Yayınları, İstanbul.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu derste bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca araştırma ve yayın hazırlama süreçlerinde etik ihlaller hakkında da bilgi verilecek ve sık karşılaşılan etik ihlalleri örnekler ine anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma süreçleri
2 Bilimsel nitel araştırma yöntemleri
3 Bilimsel nicel araştırma yöntemleri
4 Bilimsel araştırmada kullanılan ölçme araçları
5 Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri
6 Geçerlilik ve güvenirlik kavramları
7 Araştırma problemi ve hipotezlerin belirlenmesi
8 VİZE SINAVI
9 Etik kavramı
10 Etik kuramları
11 Araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri
12 Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
13 Yayın etiği ve temel ilkeleri
14 Yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
15 Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması-I

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1758100 Bilimsel araştırma tekniklerini anlayabilmek
2 1758101 Bilimsel ve teknolojik etik ihlallerini anlamak ve analiz edebilmek
3 1758102 Etik kuramlarını, bilimsel araştırma ve yayın etiğini ve mesleki etik kavramını tüm yönleri ile kavrayabilmek
4 1758103 Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilmek ve etik kurallarına uygun biçimde yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67381 Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmektir.
2 67382 Yüksek Lisans düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi.
3 67389 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
4 67390 Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olma.
5 67387 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
6 67386 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
7 67385 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
8 67383 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
9 67388 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 67384 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek