Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
JFM619 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kentleşmenin tanımı ve modern kentleşme ve imar planı uygulamaları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford. Akyol, N., Sesli, F.A., Bostancı, H.T., “Bayburt İli İmar Uygulamaları ve Modern Şehircilik İlişkileri”, 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, 20 – 22 Temmuz 1999, Bayburt. Yaprak, Ö. B., Sesli, F. A. ve Akyol, N., “Trabzon’da Planlama Politikalarının Değişimi ve Mülkiyete Olan Etkileri”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.769-780, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara. Kentsel Alanların Düzenlenmesinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Editör: Doç. Dr. Tahsin YOMRALlOĞLU, (Jefod) Jeodezi ve Fotogrametri Derneği Yayın No: 1 KTÜ Müh-Mim Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü İmar Planı Uygulaması Semineri Bildiriler Kitabı, 29 Haziran -4 Temmuz 1992. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı,11-12 Ekim 1999, Editör: Doç. Dr. Cemal BIYIK. İmar Mevzuatı Kitabı, Doç. Dr. Müjdat ŞAKAR Açlar, A., ve Çağlar, V., 2002, Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara. 500 Kadastro Bilgisi Kitabı, Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ -Doç. Dr. Cemal BIYIK, 2. Baskı, 1997 , KTÜ Kamulaştırma Tekniği, Nazmi YILDIZ, Yıldız Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1987. Kamulaştırma Tekniği, Nazmi YILDIZ, İstanbul, 2000. Karagöz, M., 1995, Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, TMMOB, HKMO Ders Kitapları Dizisi-3, Ankara, 336 p.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de kentleşme, İmar planları ve uygulamaları, Kamulaştırma, Arsa ve arazi düzenlemesi, Türkiye’de imar planlarının uygulamasındaki dar boğazlar ve aksaklıklar, Taşınmaz değerlemesi, Kentsel Dönüşüm kavramı ve uygulaması, sonuç ve genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 2 22
2 Final Sınavı 5 2 13
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
22 Proje Hazırlama 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kentsel Alan Düzenlemelerine giriş. Arazi yönetimi ve mülkiyet kavramı.
2 Arazi kullanımından kaynaklanan temel sorunlar. Kent, planlama ve yerel yönetim birimleri.
3 Kadastral kavramlar. Arazi idaresine genel bakış. Kadastro 2014 vizyonu
4 Arazi yönetim araçlarına genel bakış. İmar planı uygulama çeşitleri. Kamulaştırma kavramı
5 Kentsel alan düzenlemesine yönelik Arsa-Arazi Düzenlemesine (AAD) genel yaklaşımlar.
6 Arsa düzenlemesi dönem projesine giriş. AADP kapsamında yapılacak işlemlerin tanıtımı
7 Düzenleme ortaklık payı hesapları. DOP hesaplarına bağlı düzenleme verilerin denetimi.
8 Parselasyon yaklaşımları ve işlemleri. İmar Plan verilerinin yorumlanması
9 Arsa düzenlemesinde yeniden dağıtım ve parsel tahsisinin önemi
10 Arasınav
11 Arsa düzenlemesinin genel değerlendirmesi, plan uygulama sürecine etkisi.
12 Kentsel Dönüşüm yaklaşımı ve uygulamaları. Temel kriterler ve aktörlerin rolü.
13 İslah planı uygulamalarında dağıtım. İpotek tesisi ve taşınmazların değer hesabı
14 Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulaması. Kat mülkiyetine geçişte şerefiye ve hisse hesabı.
15 Kıyı mevzuatı. Kıyı kenar çizgisi tespiti. Kıyı ve plan ilişkilerinin irdelenmesi
16 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53583 1566797 Arazi yönetimi ve mülkiyet kavramını, kadastro 2014 vizyonu, arazi nesnesi kavramlarını öğrenecek
53584 1566798 Arazi yönetim araçlarına genel bakış, imar planı uygulama yöntemleri, kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikleri öğrenebilecek
53585 1566799 Arsa Arazi Düzenlemesine yönelik genel yaklaşımlar, AAD?nin Dünyada ve Türkiye?deki gelişim sürecini öğrenecek
53586 1566800 Arsa Arazi Düzenlemesine yönelik genel yaklaşımlar, AAD?nin Dünyada ve Türkiye?deki gelişim sürecini öğrenecek
53587 1566801 Kentsel dönüşüm, kat mülkiyeti mevzuatı, Islah imar planı 10-b/c maddesi uygulamalarını öğrenebilecek, kat mülkiyeti için hisse hesabını yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
53583 5
53584 5
53585 5
53586 5
53587 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek