Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
49 Performans 13 4 52
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar
2 Sistem, model ve simülasyon
3 Bazı deneylerin simülasyonu
4 Monte-Carlo integrasyonu
5 Düzgün dağılmış rasgele sayıların üretilmesi
6 Rasgele sayı üreteçleri
7 Üretilen sayıların bazı özelliklerinin istatistiksel olarak incelenmesi
8 Ters dönüşüm, kabul-ret yöntemi ve Ayrışım yöntemi
9 Ara sınav
10 Dağılımlardan rasgele sayı üretilmesi
11 Bazı kesikli ve sürekli dağılımlardan rasgele sayı üretme
12 Çok değişkenli dağılımlardan sayı üretme
13 Bazı istatistiksel simülasyon programı örnekleri
14 Bilgisayar uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1617527 Simülasyondaki temel kavram ve tanımları anlar.
2 1617528 Öğrenciler, istatistiksel simülasyon bilgisi ile donatılmış olacaklardır.
3 1617529 Öğrenciler gerekli çözüm yaklaşımlarını alabilirler.
4 1617530 Gerçek hayattaki problemleri simülasyon ile irdeler.
5 1617531 Öğrenciler araştırmak için bazı dağılımlardan rastgele sayı üreterek analitik çözümler yapabilir.
6 1617532 Öğrenciler amaca yönelik algoritmalar tasarlar.
7 1617533 Amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme bilgi ve becerisi kazanır.
8 1617534 Öğrenciler program çıktılarının sonuçlarını anlar ve yorumlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70565 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 70566 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 70567 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 70568 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 70569 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70570 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70571 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70572 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 70573 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 70574 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 70575 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 70576 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 70577 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 70578 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 70579 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek