Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TML601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine araştırma süreci ve yayın etiği ile ilgili bilgi vermektir. Ayrıca yüksek lisans öğrencilerinin konu ile ilgili farkındalıklarını ve duyarlılıklarını geliştirmek ve bilimsel araştırma tekniklerine ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmelerini sağlamak dersin diğer amaçlarındandır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif MERCAN UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A yayıncılık. Aydın, İ. (2012). Yönetsel, mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem Akademi. Aydın, İ. (2017). Akademik etik. Ankara: PegemA Yayıncılık. Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. V. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A. Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel araştırma süresince nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Ceritlioğlu S. F.(2009). Fikir ve sanat eserleri hukukunda intihal ve esinlenme. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Cevizci, A. (2008). Etiğe giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları. Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Dede, Y. ve Demir, S. B. Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil. Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri.(Çev. Ed. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegem Akademi. Pınar İ. (2002). Akademisyenlerin etik değerleri üzerine bir araştırma. Yönetim, 13(43), 5-19. Pieper, A. (2012). Etiğe giriş. (Çev. Ataman, V. ve Sezer, G.). İstanbul:Ayrıntı Yayınları Saban, A. (2007). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma metodolojisine ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 469-485. Seçer, İ. (2013). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık. Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Tabancalı, E. (2004). Bilim ve yayın etiği. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 2 25-237. Türkiye Bilimler Akademisi. (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. Ünal, M., Toprak, M. ve Başpınar, V.(2012). Bilim etiğine aykırı davranışlar ve yaptırımlar: Sosyal ve beşeri bilimler için bir çerçeve önerisi. Amme İdaresi Dergisi, 45(3), 1-27. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık YÖK. (2017). Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi. http://www.yok.gov.tr/ web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187. Erişim Tarihi: 28.03.2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili temel bilgiler ile, araştırmaya uygun giriş yazma, yöntem ve veri toplama araçlarını belirleme, alanyazın tarama ve edlde edilen bulguları yorumlama ve bu süreç boyunca uyulması gereken yayın etiği ilkelerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 10 30 1
10 Tartışma 10 10 1
11 Soru-Yanıt 10 10 1
28 Makale Kritik Etme 10 10 1
29 Bireysel Çalışma 10 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 10 20 1
36 Rapor 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
34 Okuma 10 3 30
36 Rapor 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi
2 Bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi
3 Araştırma konusuna uygun problem, amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilme
4 Araştırma modelleri
5 Yöntem bölümünü yazma
6 Yöntem bölümünü yazma
7 Nitel araştırma yöntemleri
8 Nitel araştırma yöntemleri
9 Veri toplama yöntemleri
10 Veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirlik
11 Tez şablonu / makale şablonu uygulaması
12 Yayın etiği kavramı ve bilimsel yayın etiği ilkeleri
13 Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi, araştırmalarda etik kurullar
14 Bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlar, nedenleri ve önlenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1613123 Bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olabilme
2 1613124 Bilimsel araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilme
3 1613125 Nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
4 1613126 Nitel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
5 1613127 Bilimsel araştırma ve yayın etiği kavramları hakkında bilgi sahibi olabilme
6 1613128 Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilme ve etik kurallara uygun biçimde yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3
2 5 5 5 5 5 3
3 5 5 5 5 5 3
4 5 5 5 5 5 3
5 5 5 5 5 5 3
6 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek