Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Eğitim ve sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan istatistiksel metodları ve teknikleri kuramsal temelleriyle birlikte tanıtmak, metod ve tekniklerin kullanılışına ait örnekler vermektir. Hipotez testi araştırmalarında kullanılan yöntemleri ve bunların çeşitli aşamalarını değerlendirmek. Dersin odağı nicel araştırma yöntemlerinin mantığını, alternatiflerini, kuvvetli ve zayıf yönlerini kavramsal bir çerçeve içerisinde tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÇEVİK KANSU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar: Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L.A. (2014). Research methods, design, and analysis (12nd. Ed.). London: Pearson. Creswell, J.W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th Ed.). London: Pearson. Cresswell, J.W. (2017). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi (H. Ekşi çev.ed). İstanbul: Edam. (Çalışmanın orijinali 2011`te yayımlanmıştır.) Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. & Hyun, H. H. (2012). How to design & evaluate research in education (8th Edt.). London: McGraw Hill. Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P.W. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications (10th Edt.). London: Pearson. McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). London: Pearson. Yardımcı Kaynaklar: Anderson, G. (2000). Fundamentals of educational research. London: Routledge Falmer (LB 1028 A545 2000). Balnaves, M. & Caputi, P. (2001). Introduction to quantitative research methods: An investigative approach. London: Thousand Oaks (HA 29/B180/2001). Baş, T. (2010). Anket (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bell, J. (2005). Doing your research project: A guide for first-time researchers in education and social sciences (4th Edt.). Buckingham: Open University Press. Bonate, P.L. (2000). Analysis of pretest-posttest design. London: Chapmann & Hall. Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151. Campbell, D.T. & Stanley, J.C. (1963). Experimental & quasi-experimental designs for research. London: Houghton Mifflin. Carifio, J., & Perla, R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical Education, 42, 1150– 1152. Christensen, P.M. & James, A. (2000). Research with children: perspectives and practices. London: Falmer Press (HQ 767.85/C462/2000). Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6 th Edt.). London: Routledge. Colton, D., & Covert, R.W. (2007). Designing and constructing instruments for social research and evaluation. NewYork: Wiley. Cramer, D. (2003). Advanced quantitative data analysis. Philadephia: Open University Press. Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2 nd Ed.). London: Sage Publications (H62 C865 2003). Creswell, J.W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th Ed.). London: Sage Publications. Denscombe, M. (2010). The good research guide for small-scale social research projects (4th Edt). Buckingham: Open University Press. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi. Grimm, L.G. & Yarnold, P.R. (1995). Reading and understanding multivariate statistics. Washington: American Psychological Association (QA 278 R221 1995). Hancock, G.R. & Mueller, R.O. (2010). The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences. London: Routledge. Johnson, R.B., & Christensen, L. (2000). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (5th Ed.). London: Sage. Maxim, P.S. (1999) Quantitative research methods in the social sciences. Oxford: Oxford University Press (HA 29 M450 1999). Mertens, D.M. (2005). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed methods (2 nd Edt.). London: Sage Publications (LB1028 M557 2004). Meyers, L.S., Gamst, G. & Guariona, A.J. (2005). Applied multivaried research: Design and interpretation. London: Sage. Peers, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology. London: Falmer Press (LB 2846/P346/1996) Robson, C. (2002). Real world research (2nd Edition). Oxford: Blackwell. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D.T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. New York: Haughton Mifflin. Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.1). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.1) Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.2). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.2) Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.3). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.3) Saris, W.E., & Gallhofer, I.N. (007). Design, evaluation, and analysis of questionnaires for survey research. NEW York: Wiley. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel. Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (3. Baskı). e-kitap.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitim istatistiği üzerinde durulması veya başka bir ifadeyle eğitimde sıkça kullanılan istatistiksel işlemler anlatılması. Bu anlatımların, eğitim araştırmalarında sıkça kullanılan bilgisayar paket programlarına yönlendirilerek ve paket programların içeriği ile bilgisayar kullanımlarının açıklanması ve uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim Araştırmalarına Genel Bir Bakış, Temel Terimler Sunu1.pptx
2 Araştırma Planı, Teori ve Hipotez sunum2 - ekli.pptx
3 Literatür Tarama ve Önemi, Araştırmaların Değerlendirilmesi ve Meta-Analiz Sunum3.pptx
4 Değişken ve Türleri, Ölçme ve Ölçek Çeşitleri Ölçme ve Değ. İle İlgili Temel Kavramlar ve Örnekler.ppt
5 Nicel Araştırma Yöntemleri 5.hafta.ppt
6 İstatistik ve İlgili Bazı Temel Kavramlar
7 Verilerin Düzenlenmesi ve Merkeze Yığılma Ölçüleri, Değişim Ölçüleri
8 Excell ve SPSS'te Veri Seti Oluşturma ve Düzenleme
9 Ara Sınav
10 Korelasyon ve Korelasyon Çeşitleri
11 t Testi ve Çeşitleri
12 ANOVA (F Testi) Varyans Analizi ve Çeşitleri
13 Kovaryans Analizi
14 Güvenirlik Çalışması
15 Nonparametrik Testler ve Analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601546 Korelasyon, regresyon ve varyans analizini anlama
2 1601547 Betimleyici ve vardamsal istatistik arasındaki farkları tanıma
3 1601548 Deneysel ve yarı deneysel çalışma yöntemlerini anlama
4 1601549 Bilimsel araştırma sürecinde kütüphaneyi ve online veri tabanlarını kullanabilme
5 1601550 İstatistiki hipotez testini anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek