Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TML603 İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu derste ülkemizde ve dünyada bulunan çevre sorunları hakkında farkındalık kazandırılması, bu sorunların çözümüne ve ilk ve ortaokullarda çevre eğitimine dair öneriler geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR: Bozkurt, O. (2017). Çevre eğitimi. Pegem Atıf İndeksi, 1-213. Ada, S., Baysal, Z., & Şahenk, E.S. (2017). Çeşitli Boyutlarıyla Çevre Eğitimi, Ankara:Nobel Y MAKALELER Gül, S., Çobanoğlu, İ. H., Aydoğmuş, M., & Harun, Türk (2018). Sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi: Samsun ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 139-157. Gül, S., Aydoğmuş, M., Çobanoğlu, İ. H., & Türk, H. (2018) Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin İncelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Gazi E Doğa, Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 721-740. Kışoğlu, M., Yıldırım, T., Salman, M., & Sülün, A. (2016). İlkokul ve ortaokullarda çevre eğitimi verecek olan öğretmen adaylarında çevre sorunlarına yönelik davranışların araştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 299-318. Ertug C., Serençelik, İ. (2014)İlk ve ortaokullarda çevre eğitiminin incelenmesi. 9th International Balkans Education and Science CongressAt: Edirne/Turkey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 7 1
5 Derse Katılım 14 14 1
10 Tartışma 1 10 1
14 Gözlem 1 4 1
16 Alan Gezisi 1 7 1
17 Alan Çalışması 1 7 1
20 Rapor Hazırlama 1 5 1
21 Rapor Sunma 1 5 1
22 Proje Hazırlama 1 5 1
23 Proje Sunma 1 5 1
29 Bireysel Çalışma 1 7 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 4 1
2 Final Sınavı 1 10 1
37 Gözlem 1 10 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 14 14
14 Gözlem 14 2 28
16 Alan Gezisi 1 5 5
17 Alan Çalışması 1 10 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji biliminin tanımı, ekoloji biliminin tarihsel gelişimi, ekoloji biliminin konusu ve alt dalları, ekoloji biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ekoloji biliminin araştırma yöntemleri, çevre biliminin tanımı ve konusu.
2 Ekolojide bazı temel kavramlar, çevre,habitat, biyotop, ekolojik niş,tür, populasyon,biyotop, kommunite, sistem ve ekosistem, biyom, biyosfer, fauna, flora, endemik tür, kozmopolit tür, ekolojik ilişkiler, ekolojinin bazı temel kanunları, minimum kanunu, tolerans kanunu
3 Ekosistem, populasyon ve özellikleri Ekosistemin işlevleri, enerji akışı, madde döngüsü (su, karbon, oksijen, azot, fosfor,kükürt döngüsü)
4 Büyük ekosistemler ve yeryüzüne dağılışları, karasal ekesistemler (tundralar, ormanlar, stepler, savanlar, çöller), sucul ekosistemler (göller, akarsular, denizler), özel ekosistemler (sulak alanlar, nehir ağızları, mercan kayalıkları).
5 Çevre sorunları: doğal kaynakların kullanımı sorunu, nüfus artışı sorunu, kentleşme sorunu.
6 Çevre sorunları: enerji sorunu, beslenme sorunu, tarımsal sorunlar, küreselleşme
7 Çevre kirliliği sorunu: hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif, gürültü ve ışık kirlilikleri). Çevre kirliliği sorunu: radyoaktif kirlilik, gürültü kirliliği, ışık kirliliği.
8 Çevre sorunlarına çözüm önerileri, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı,nüfus planlaması, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma (güneş enerjisi, rüzgar enerji, jeotermal enerji, biomas enerjisi)
9 Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal alanların korunması.
10 Çevre biliminde yeni yaklaşımlar, sürdürülebilir kalkınma, çevre hukuku, çevre politikası, çevre ekonomisi, çevre sağlığı, ekolojik (organik) tarım, çevresel etki değerlendirilmesi.
11 Çevre ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar, Çevre ile ilgili ulusal kuruluşlar ve kanunlar
12 Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihi, çevre eğitiminin önemi, çevre eğitiminin hedefleri, amaçları ve esasları.
13 Türkiye'de çevre eğitimi. Örgün eğitim, yaygın eğitim, hizmet içi eğitim.
14 İlkokul ve ortaokul programlarında ve ders kitaplarında çevre eğitiminin yeri ve önemi. Kalkınma planları, hükümet programları, Millî Eğitim Şurâ kararları ve bilimsel yayınlarda çevre eğitimi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1609370 Çevresel kavramları bilir, aralarındaki ilişkileri açıklayabilir.
2 1609371 Çevre sorunlarını açıklayabilir, çevre-insan merkezli çözümler sunabilir.
3 1609372 Çevresel tutum ve davranışların olumlu yönde geliştirilmesinde toplumsal sorumluluk projeleri oluşturur.
4 1609373 Yerel ve küresel çevre sorunlarına yönelik politikaları sorgulayabilir,alternatif çözümler üretebilir ve çevre sorunlarının çözümüne aktif olarak katılabilir.
5 1609374 Çocuk, genç ve yetişkin çevre eğitim programlarını bilir ve bunların geliştirilmesine aktif olarak katılır.
6 1609375 Öğrenciler, ilk ve ortaokullarda çevre eğitimiyle ilgili etkili bir çevre eğitimine yönelik öneriler geliştirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 4 4
2 5 3 3 4 4 4
3 5 4 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 5
5 4 5 4 4 4 5
6 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek