Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Programa katılan öğrencileri, hayvanlarda ve ayrıca insanlarda (zoonotik) çeşitli enfeksiyöz hastalıkların etkeni olan bakterileri nasıl izole edecekleri ve bu bakterilerin identifikasyonunda hangi metotları kullanacakları yönünde bilgilendirmek, ayrıca kültür ile identifikasyon yanında serolojik testler ile de nasıl identifikasyon yapılacağını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Mikrobiyolyoji, Prof.Dr. Mustafa Arda, Medisan Yayın Serisi No:25 Clinical Veterinary Microbiology, Quin ve ark, Wolf Publishing Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar), Ed, Nejat Aydın ve Jale Paracıkoğlu, İlke-Emek Yayınları http://www.oie.int/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakterilerin ürediği ortamlar ve üremesi için gerekli koşullar, üreme üzerine etki eden faktörler ve bakterilerin üreme özelliklerine göre sınıflandırılması, bakteriyel metabolizma, bakteriyel kültür teknikleri, bakteriyoskopi teknikleri, identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler, patojenite ve toksijenite testleri, hayvan deneyleri, identifikasyonda kullanılan serolojik testlerin mekanizmaları, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, serotiplendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
47 Laboratuvar Sınavı 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakterilerin üreme ortamları Temel besi yeri hazırlamaler
2 Bakteriyel üremenin özellikleri Katı, sıvı ve yarı katı besi yerlerine ekim ve inkubasyon sonrası değerlendirme
3 Bakteriyel üremenin ölçülmesi Spektrofotometrik yöntem Koloni sayma yöntemi
4 Bakterilerin üremeleri üzerine etkili faktörler
5 Bakteriyoloji laboratuarında çalışma kuralları
6 Bakteriyoskopi Gram boyama, Giemsa Boyama
7 Bakteriyel kültür yöntemleri Ziehl Neelsen ve Spor Boyama
8 Arasınav
9 Bakterilerin identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler Rutin teşhiste en sık kullanılan biyokimyasal testlerin uygulaması
10 Bakterilerin identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler Rutin teşhiste en sık kullanılan biyokimyasal testlerin uygulaması
11 Bakteriyel etkenlerin patojenite testleri Aglutinasyon ve presipitasyon testlerinin uygulanması
12 Hayvan Deneyleri Hemaglutinasyon İnhibisyon testi
13 Bakterilerin antijenik ve serolojik özelliklerinin belirlenmesi ELISA
14 Bakteriyofaj duyarlılıklarının belirlenmesi Salmonella serotiplendirmesi
15 Bakterilerin identifikasyonda kullanılan moleküler testler
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562536 İdentifikasyonda kullanılan yöntemler hakkında genel bilgi sahibi olur
2 1562537 Bakterilerin üreme özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1562538 Bakteriyel kültür amaçlı kullanılan ortamlar hakkında bilgi sahibi olur
4 1562539 Bakterilerin identifikasyonlarında kullanılan yöntemler konusunda genel bilgiye sahip olur
5 1562540 Bakteriyel enfeksiyonların teşhisinde kültür ve identifikasyon metotlarını nasıl kullanacağı hakkında pratik bilgi sahibi olur
6 1562541 Uygulamalar sırasında elde edilen verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek