Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 927003 1 1 7.5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79670 Görsel Sanatlar, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79671 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79672 Ulusal ve evrensel sanat akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla üretilmiş sanat eserlerini çözümler.
4 79673 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79674 Tasarım teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 79675 Sanat eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79676 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla sanat eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79677 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79678 Farklı düzeylerdeki sanatsal etkinliklere bireysel veya karma olarak katılabilir.
10 79679 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79680 Resim alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 79681 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur. Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla sanat eğitimine katkı yaparak görsel sanatlar eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79682 Sahip olunan bilgi ve becerileri, sanat eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79683 Sanatsal yaratım sürecini anlar, sanat eğitiminde yaratıcılığını geliştirir.